Joannes Hermannus Dankbaar 1707

           Wij Hillebrand Bentes en Elbert Graefland
ƒ2500.-
   ~       Schepenen in Amsterdam, oirconden en
term.
           kennen dat voor ons gecompareerd is

           Cornelia Taconet wed--; en eenige gein-
           stitueerde erftgename van Dirk Schrijven

           volgens desselfs testamentaire dispositie
           in dato 16 feb. 1707 voor den Not--; Lindauw

           en sekere getuygen alhier gepass--; ten deesen

           geadsisteert met Joannes Smeddes, als


           haar gecoosen voogt in deesen Joost Lots

           Nicolaas van Straten, ende voorn--; Jan

           Smeddes haar vierendelen So men ---;

           en gelieden met de geseijde haar voogt ---;

           bij ---; verkogt opgedragen en guyt-


           gehouden te hebben aen Harmen Dankbaer

           Vettewarier twee huysen en hunnen erven

           staende en leggende het een in de Angeliers-

           straet voorbij de eerste dwarsstraet aende

           noortzijde bij de compte--; bewoont werdende

           en het ander met desselfs agterhuys en erve

           staande en gelegen inde selve straet

                                            ~~>
          aan de selve sijde, bewoont werdende bij  

          Pieter van Cempen, en dat met alle sodanige

          belendenen streckingen --; vrij en onvrijheden

          als de oude brieven daer van zijn mede

          brengende, voorts in alle schijn --; en

          gelieden sij Compte--; hier af al voldaen --;

          So dat zij daeromme onder het verband

          van alle haare goederen roerende -;

          beloofde de voorz--; huysen en hunnen erven te

          vrijen --: Sonder arg --; in oirconde --;


          Den 1 juni 1707

Bron: Gemeente Archief Amsterdam 1978
vertaling Rudolf Dankbaar 1978